Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 14.aprīlim mācībām Latvijas skolās jānotiek attālinātā formā, kas nozīmē, ka mācību procesā skolēnam jāsaņem darba uzdevumi, kuru izpilde jāveic individuāli.

     “Vecākiem un skolēniem jāņem vērā, ka attālināta mācīšanās skolēnam būs saistīta ar regulāru E-klases lietošanu, lai saņemtu skolotāja uzdevumus, komunicētu ar skolotāju un piedalītos skolotāja organizētajās interaktīvā darba sesijās. Tāpēc jau šobrīd aicinām pārbaudīt vai skolēnam ir aktīvs E-klases profils un pieejama sava parole. Atgādinām, ka skolēniem ir atšķirīgs E-klases profils un viņa funkcijas atšķiras no vecāku profila,” informē E-klases vadītājs Jānis Kaģis.

     Savukārt, lai vecākiem atvieglotu informācijas saņemšanas procesu, aicinām iepazīties ar automātiskajām paziņojumu saņemšanas iespējām E-klases sadaļā “Notifikācijas,” kas piedāvā automātiski pārsūtīt vecākiem adresētās skolotāju vēstules E-klases pastā uz vecāku e-pastu, kā arī nekavējoties saņemt informāciju par skolotāja ziņojumiem. Tāpat šajā sadaļā iespējams pieslēgt iespēju saņemt skolēna dienas atzīmju un kavējumu apkopojumu.

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA NORISE

DEKŠĀRU PAMATSKOLĀ

SKOLOTĀJA LOMA UN ATBILDĪBA

SKOLĒNA LOMA UN ATBILDĪBA

VECĀKU LOMA UN ATBILDĪBA

Plāno mācību procesu,  atbilstoši skolas metodiskajiem norādījumiem

Ja skolēns kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties mācību procesā, informē par to klases audzinātāju

Nodrošināt, ka skolēns katru dienu mācību laikā ir mājās un gatavs piedalīties mācību procesā.

Ievieto e- klases žurnālā aprakstu ar stundā veicamajiem darbiem līdz  iepriekšējās darba dienas plkst.16.00

Iepriekšējā vakarā skolēns iepazīstas ar nākamās dienas uzdevumiem, lai plānotu savu laiku un zinātu, kad noteikti ir jāatrodas tiešsaistē

Informēt skolotājus, klases audzinātāju, ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties mācību procesā.

Ir pieejamas skolēniem konsultācijām e- klases žurnālā norādīto stundu laikos un konsultācijas laikā(telefoniski/whatsapp/online meeting  microsoft teams)

Atbilstoši e- klases žurnālā saņemtajiem norādījumiem plāno savu laiku un veic uzdotos uzdevumus. Darbus skolotājiem iesniedz norādītajos termiņos. Ja to nevar izdarīt(piemēram veselības stāvokļa dēļ, tehnisku problēmu dēļ) informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku, kad darbi tiek iesniegti.

Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā, palīdzēt iekārtot darba vietu, plānot mācību laiku. Dienas beigās pārrunāt, kā skolēniem veicies.

Sagatavo materiālus skolēniem, lai piedalītos tiešsaistes mācību procesā

Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus.

 

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēnu atgriezenisko darbu par katrā stundā apgūto.

Ja skolotājs paredzējis tiešsaistes aktivitātes, savu  tehnisko iespēju robežās skolēns tajā piedalās.

 

Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas direktoru , ja nepieciešams piesaista sociālā darbinieka atbalstu, ja skolēns neiesaistās mācību procesā

   

             

Pieslēgšanās un konsultāciju darba laiks

Klase

Pieslēgšanās laiks

Konsultācijas ar skolotājiem

APP konsultācijas

Lietotnes

saziņai

1.- 3.kl.

11.00-13.00

11.00- 17.00

15.00-17.00

E klase, whatsapp, papildus varēs izmantot Soma. lv

4.-6.kl.

10.00 -14.00

10.00 - 17.00

 

E klase, whatsapp, Soma.lv,,uzdevumi.lv

7.-9.kl.

10.00 – 15.00

10.00 – 17.00

 

E klase, whatsapp, soma.lv, uzdevumi.lv

Pirmsskola

5./6.gadīgie

13.00-14.00

13.00- 17.00

 

E klase, whatsapp

Klases audzinātājs

 

10.00 – 19.00

 

telefoniski

ISC_Skola2030_Vadlinijas-attalinatam-macibam